Tình Tự Quê Hương 24 – Vợ chồng quê

Vợ chồng quê

Tháng 07-2005

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”

Vợ làm lao khổ vừa vừa

Để chồng gồng gánh sức thừa nam nhi

Vợ còn nhà cửa nữa chi

Còn cơm còn nước mấy khi an nhàn

Còn bao thứ nữa gian nan

Hai quê một cảnh còn mang vác nhiều

Cho nên sức lực tiêu điều

Chứ đâu gót ngọc đem thêu cành vàng

Chưa chồng một nửa lầm than

Có chồng hai nửa lại càng đắng cay

Chồng nên cơ cảm nỗi này

Dù mòn sức lực dù dày trần lao

Dù cho khổ ải chẳng sao

Dù cho cực nhọc, nệ nào phải không

Lại mang cái tiếng đàn ông

Phải là trụ cột, phải công chống chèo

Vì nhà vì cửa, phải trèo

Vì con vì vợ, phải đèo gian truân

Công lao gian khó đèo bồng

Chia cay xẻ đắng chung lưng hiệp đầu

“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”

Của chồng, công vợ, cũng vừa

Chồng gồng vợ gánh, chớ chừa cho ai

Một mai, mai một, một mai

Đắng cay, cay đắng, miệt mài, ấm no.