Chương trình Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

Chương trình Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

Chương Trình

ĐẠO TRÀNG VIÊN GIÁC

HUÂN TU TỪ BỊ ĐẠO TRÀNG

LƯƠNG HOÀNG BẢO SẢM

CAM LỘ PHỔ ĐỘ MINH DƯƠNG LƯỠNG LỢI PHÁP HỘI KỲ QUỐC THÁI DÂN AN – NGUYỆN PHONG ĐIỀU VŨ THUẬN

Kính bạch đại chúng

Để thiết thực tạo công đức dâng lên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng Thế giới hoà bình, nhân dân an lạc, Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển; Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức pháp hội, cung thỉnh Tăng Ni, thông tri đại chúng, lục hoà huân tu LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM với chương trình như sau:

♦ NGÀY 28 THÁNG GIÊNG NĂM GIÁP THÌN (Thứ sáu 08/03/2024)

 • 07 giờ 00: Đại chúng tề tựu – Hương đăng trang nghiêm
 • 07 giờ 30: Khai đàn – Thỉnh Phật
 • Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 1 + 2)
 • 11 giờ 00: Cúng Phật – Thọ trai
 • 13 giờ 30: Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 3 +4) 16 giờ 45: Phóng sanh – Dược thạch
 • 18 giờ 00: Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 5)

♦ NGÀY 29 THÁNG GIÊNG NĂM GIÁP THÌN (Thứ bảy 09/03/2024)

 • 07 giờ 00: Đại chúng tề tựu – Hương đăng trang nghiêm
 • 07 giờ 30: Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 6 + 7)
 • 11 giờ 00: Cúng Phật – Thọ trai
 • 13 giờ 30: Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 8+9) 16 giờ 45: Phóng sanh – Dược thạch
 • 18 giờ 00: Khoá lễ Lương Hoàng Bảo Sám (quyển 10)

♦ NGÀY MÙNG MỘT THÁNG HAI NĂM GIÁP THÌN (Chủ nhật 10/03/2024)

 • 07 giờ 00: Đại chúng tề tựu – Hương đăng trang nghiêm
 • 07 giờ 30: Khoá lễ Kinh Địa Tạng (trọn bộ)
 • 10 giờ 00: Cúng Phật – Khải thỉnh Diện Nhiên Đại sĩ, Pháp giới Thánh phàm quang lâm pháp hội.
 • 11 giờ 00: Thọ trai
 • 14 giờ 00: Phóng sanh
 • 14 giờ 30: Cam Lộ Phổ Độ Minh Dương Lưỡng Lợi Pháp Hội 19 giờ 00: Tán đàn hồi hướng

Đàn tràng viên mãn