Tag Archives: Công Đức Niệm Phật

Công Đức Niệm Phật – Trang 4 (IV)

IV: TÂM HỌC PHẬT VỚI NGUYỆN-GIẢI-HÀNH 1. Đạo Phật là sự thực tiễn của Tam quy y “Giác, Chính, Tịnh”. Phật pháp tu học, ngay bước đầu là truyền thụ Tam quy y. Tam quy y là sự nhập môn của Phật pháp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải …

Chi tiết »

Công Đức Niệm Phật – Trang 3 (III)

III. HIẾU DƯỠNG CHA MẸ, TÔN KÍNH SƯ TRƯỞNG LÀ CĂN BẢN TU HÀNH TRONG PHẬT PHÁP. 1. Sinh mệnh đổi thay theo nhân quả. Nhân quả là chân lý. Định nghĩa sự tu hành, chúng ta phải làm sáng tỏ. “Tu” là sửa cho ngay; “Hành” là hành vi. …

Chi tiết »

Công Đức Niệm Phật – Trang 2 (II)

II. TRỌNG TÂM PHẬT PHÁP – HẠT NHÂN PHẬT PHÁP: PHÁP MÔN NIỆM PHẬT. 1. Vui vẻ học tập – Học để ứng dụng. Chúng ta biết rằng, Đức Phật thuyết pháp nhất định phải hợp với căn cơ của chúng sinh. Nói cách khác, nhất định phải khiến cho …

Chi tiết »

Công Đức Niệm Phật (Phần phụ lục)

PHỤ LỤC I. PHÁP MÔN THÙ THẮNG. 1- Đức Phật A-di-đà – Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đại sư Liên Trì nói: – Chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà, thù thắng hơn trì chú vãng sinh, cũng hay hơn trì những chú khác, cũng vượt hơn …

Chi tiết »

Công Đức Niệm Phật – Lời Giới Thiệu

Lời giới thiệu Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ hồng danh này được truyền tụng khắp nhân dân Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, ngay cả đi vào thi ca văn học. Thánh hiệu này là câu nói thân thuộc trên đầu miệng mọi người. Gặp mặt chào nhau …

Chi tiết »