LỜI DI HUẤN CỦA TỔ ẤN QUANG

Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người.

Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác.

Đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn.

Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm nào khác. Nếu như vọng niệm chợt sinh ngay đó liền phải dứt trừ.

Thường luôn luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm.

Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.

Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không đuợc kêu căng.

Chỉ xét lỗi của mình, không vạch nói lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở.

Luôn nghỉ: Tất cả đều là BỒ TÁT, chỉ ta là phàm phu.

*** Nếu Y Lời Này Dụng Công Tu Hành, Quyết Định Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc ***

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT