Tag Archives: Pháp thoại – Giảng lục

Bốn điều dạy bảo rõ ràng quyết định

CHỈ-BÀY BỐN LỜI DẠY-BẢO RÕ-RÀNG QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN I CHỈ VỀ QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN LÒNG DÂM “A-nan, thế nào thu-nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng-sinh lục-đạo các thế-giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh-tử tiếp-tục. Ông tu phép Tam-muội cốt để ra khỏi trần-lao, nếu …

Chi tiết »