Tag Archives: Kinh tạng

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật ĐaTâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Đại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ …

Chi tiết »

Kinh Phật Thuyết A Di Đà

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành Kệ Khai Kinh Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó …

Chi tiết »

Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Pháp Diệt Tận Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ Bản dịch Anh ngữ: Tỷ-khưu THÍCH HẰNG THẬT Vạn Phật Thánh Thành -Mỹ Quốc) Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU …

Chi tiết »

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh[1] Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch.   Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và …

Chi tiết »

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) 1. Giới thiệu: Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 …

Chi tiết »