Tag Archives: A – Các bài kinh ngắn

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh[1] Đại Đường, Thiên Trúc, Tam tạng Bảo Tư Duy[2] dịch.   Việt dịch:  Quảng Minh Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và …

Chi tiết »

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) 1. Giới thiệu: Kinh Bát Đại Nhân Giác do ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, vào thời Hậu Hán đời vua Hán Hoàn Đế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ 2 …

Chi tiết »